X
Strona www.alteon.pl wykorzystuje pliki cookies ("Ciasteczka"). Kliknij jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
TELEFON:
504 815 100
REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu www.alteon.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.alteon.pl prowadzony jest przez firmę Przemysław Pitura New Trade, NIP 7122600101, dalej zwany jako Sprzedający.
1.2. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną kontakt@alteon.pl oraz pod numerem telefonu 504 815 100.
1.3. Sklep internetowy www. alteon.pl prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż towarów prezentowanych na stronie internetowej jak i towarów na indywidualne zamówienia za pośrednictwem sieci Internet.
 
2. ZASADY ZAMAWIANIA
 
2.1. Zamówienie przyjmowane jest przez stronę www.alteon.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 504 815 100.
2.2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.alteon.pl.
2.3. Kolejnym krokiem jest kompletowanie zamówienia poprzez wybór polecenia "dodaj do koszyka" umiejscowionego przy opisie danego towaru. Następnie należy postępować zgodnie z wyświetlanymi Kupującemu komunikatami lub informacjami o kolejnych niezbędnych czynnościach technicznych. Kupujący otrzymuje następnie automatycznie generowaną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sprzedającego, zawierającą wszelkie informacje podsumowujące wcześniejsze kroki zamawiania towaru. W przypadku jakichkolwiek niezgodności niezbędne jest niezwłoczne i nie później niż 24 godziny od złożenia zamówienia, poinformowanie Sprzedającego poprzez pocztę elektroniczną o konieczności zmian wraz z ich korektą.
2.4. Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje korekty oraz przesyła poprawioną wersję celem potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.
2.5. Sprzedający po otrzymaniu złożonego zamówienia, weryfikuje jego treść oraz przesyła kolejną wiadomość e-mail informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego.
2.6. Weryfikacja polega na sprawdzeniu przez Sprzedającego kompletności otrzymanych danych wprowadzonych przez kupującego oraz dostępności towaru.
2.7. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
2.8. W przypadku zamówień indywidualnych tj. towarów tworzonych według projektu Kupującego lub towarów oferowanych w sklepie internetowym lecz ze zmodyfikowanymi cechami określonymi przez Kupującego lub towarami, które są realizowane tylko i wyłącznie pod zamówienie Klienta, Umowa Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji oraz przesłaniu powyższego potwierdzenia Kupującemu poprzez wiadomość e-mail lub poprzez potwierdzenie telefoniczne lub poprzez przesłanie faktury Proforma Klientowi i zaksięgowanie otrzymanej od niego wpłaty dokonanej na podstawie w/w faktury proforma lub wpłaty zaliczki na poczet wartości zamówionego towaru/ów. W przypadku zamówień indywidualnych, Kupujący informowany jest o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail, w której następuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
2.9. W przypadku zamówień indywidualnych, termin realizacji, warunki dostaw oraz sposób płatności ustalane są indywidualnie z Kupującym poprzez e-mail, telefon lub w inny sposób akceptowany przez obie strony.
2.10. Towary na zamówienie indywidualne tj. towary tworzone według projektu Kupującego lub towary oferowane w sklepie internetowym lecz ze zmienionymi cechami określonymi lub towary na sprowadzone na specjalne zamówienie przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
2.11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości i uniemożliwiających należytą realizację oraz do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub całkowitego anulowania zamówienia oraz zwrotu otrzymanej od niego kwoty pieniędzy.
2.12. Do złożenia zamówienia w w sklepie internetowym www.alteon.pl konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności sklepu internetowego.
2.13. W przypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego takiej samej jakości, przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego.
2.14. W przypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu niedostępności towaru, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za towar, Sprzedający zwróci Kupującego należność w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 
3. CENY, PŁATNOŚCI
 
3.1. Ceny towarów w ofercie sklepu internetowego www.alteon.pl wyrażone są w złotych polskich  (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz inne podatki, cła oraz nie zawierają kosztów przesyłki za wyjątkiem produktów z kategorii altan z serii S. W tym przypadku podane ceny są cenami netto, a podatek VAT doliczony jest w trakcie korespondencji z Klientem.
3.2. Ceny widniejące przy każdym towarze są obowiązujące do wyczerpania zapasów.
3.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów oferowanych na stronie sklepu internetowego www.alteon.pl, wprowadzaniu nowych towarów oraz usuwaniu istniejących. Powyższe zmiany nie wpływają na zamówienia złożone i potwierdzone do realizacji przed datą zajścia zmiany.
3.4. Sklep www.alteon.pl oferuje następujące formy płatności:
3.4.1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego - realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży i zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. brak wpłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje jej automatyczną anulację.
3.4.2. Płatność za pobraniem - realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży. 
W przypadku zamówienia "za pobraniem", Sprzedający ma prawo zlecić realizację zamówienia producentowi zamówionego towaru jeśli jest taka jego wola. Podmiot, który przyjął do realizacji takie zamówienie zobowiązany jest to jego realizacji na warunkach zawartych pomiędzy Sprzedającym oraz Kupującym wraz z dostarczeniem wszystkich dokumentów potwierdzających zakup towaru. W takim przypadku wszystkie dokumenty sprzedaży dostarczane są przez producenta zamówionego towaru i Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym, a zleconym przez Sprzedającego Producentem.  Kupujący informowany jest o takiej zmianie w momencie jej postanowienia w sposób mailowy i/lub telefoniczny.
3.5. Zamówienia indywidualne tj. towary tworzone według projektu Kupującego lub towary oferowane przez Sprzedającego  lecz ze zmodyfikowanymi cechami wymagają wpłaty zaliczki w wysokości minimum 10% wartości zamówienia brutto. Forma płatności pozostałej kwoty wynikającej z Umowy Sprzedaży opisana w punkcie 3.4. 
 
4. TERMINY, KOSZTY, WARUNKI DOSTAWY
 
4.1. Dostawy zamówionych towarów realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4.2. W przypadku dostaw poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunki realizacji zamówienia będą ustalane indywidualnie z Kupującym.
4.3. Termin realizacji zamówienia zawarty jest w opisie towaru oraz określony jest w Umowie Sprzedaży.
4.4. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich/przewozowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyboru i/lub zmiany firmy kurierskiej/przewozowej w każdym momencie realizacji zamówienia.
4.5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący za wyjątkiem indywidualnych ustaleń.
4.6. W przypadku przesyłki poniżej 30 kg, kurier dostarcza ją do drzwi mieszkania, posesji. W przypadku cięższej przesyłki kurier dostarcza ją do pierwszych drzwi budynku mieszkalnego lub bramy posesji za wyjątkiem indywidualnych ustaleń z Kupującym. 
4.7. Ceny brutto wysyłki kurierskiej podawane są każdorazowo w trakcie składania zamówienia. Ceny uzależnione są od wagi, wielkości przesyłki, kodu pocztowego miejsca dostawy oraz ustalane są indywidualnie dla każdego towaru. 
4.8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby poinformować Kupującego o wysyłce towaru poprzez wysłanie odpowiedniej informacji elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
4.9. Termin doręczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi do 2 dni roboczych oraz zgodnie z warunkami dostaw przewoźnika.
4.10. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej dostawy przy obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń wynikających z transportu towaru, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia w obecności kuriera protokołu stanu przesyłki wraz z okolicznościami powstania szkody.
4.11. W momencie dostawy, Kupujący zobowiązany jest do odbioru i pokwitowania przesyłki, chyba, że przesyłka jest uszkodzona. W takim przypadku należy sporządzić  w obecności kuriera protokół szkody bez odbierania przesyłki i przesłać niezwłocznie skan lub kopię dokumentu na adres kontakt@alteon.pl.
4.12. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu faktury VAT w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem ewentualności opisanej w punkcie 3.4.2
 
5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT TOWARU
 
5.1. Na podstawie ART. 27 Prawa Konsumenckiego (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014) Konsument/Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od wydania towaru.
5.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy , Klient może złożyć na formularzu, którego wzór można znaleźć tutaj: WZÓR FORMULARZU ODSTĄPIENIA OD UMOWY lub w innej formie pisemnej zgodnej z Prawem Konsumenckim na adres Przemysław Pitura NEW TRADE ul. Czeremchowa 16/62; 20-807 Lublin lub na adres e-mail: kontakt@alteon.pl . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość.
5.4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od odesłania towaru na adres wskazany przez Sprzedającego na własny koszt i ryzyko. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w niezmienionym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Kupujący dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 
5.5. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
5.5.1. odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupującego będącego konsumentem oraz zwrotu towaru.
5.5.2. odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego, zgodnie z postanowieniami z punktu. 2.13 i 2.14.
5.6. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległości nie przysługuje Kupującemu w przypadkach m.in. świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, o którym mówi punkt 2.8 oraz 2.9 niniejszego Regulaminu.
5.7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.
 
6. GWARANCJE, REKLAMACJE
 
6.1. Po przejęciu własności towaru na Kupującego oraz stwierdzeniu, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący ma prawo, wedle uznania, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych u gwaranta lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli nabyłeś towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) lub z tytułu rękojmi (dla działalności gospodarczej) w zakresie określonym Ustawą KC.
6.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.
6.3. Towary oferowane w sklepie internetowym www.alteon.pl są fabrycznie nowe oraz posiadają gwarancję producenta. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu.
6.4. Towary oferowane w sklepie www.alteon.pl objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedającego za niezgodność towaru z Umową, zgodnie ze stosowanymi do tego przepisami prawa. Czas, w którym konsument może złożyć reklamację wynosi 2 miesiące od dnia stwierdzenia wady przez klienta. Czas powiadomienia konsumenta o swoim stanowisku przez Sprzedającego w wypadku reklamowania niezgodności towaru z umową wnosi 14 dni.
6.5. Reklamacja może zostać zgłoszona na adres poczty elektronicznej kontakt@alteon.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby sklepu internetowego www.alteon.pl. Zalecamy skorzystanie z FORMULARZ REKLAMACYJNY.
6.6. Towar należy odsyłać na adres siedziby firmy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6.7. Formularz reklamacyjny powinien zawierać dane Kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
6.8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedający oferuje Kupującemu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba, że naprawa lub wymiana nie jest możliwa. W przypadku, gdy żądania nie są możliwe do spełnienia konsumentowi/kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest do dokonania zwrotu równowartości ceny zakupu. 
6.9. Koszty związane z odesłaniem towaru przez Kupującego, Sprzedający zwraca w ciągu 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Sposób zwrotu ustalany jest indywidualnie z klientem.
6.10. Reklamacje oraz zawiadomienia o niezgodności towaru z umową rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych.
6.11. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed wysłaniem reklamowanego towaru celem usprawnienia procesu reklamacyjnego.
6.12. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu reklamacji / niezgodności towaru z umową określają odpowiednie przepisy prawa.
 
7. DANE OSOBOWE
 
7.1.Składając zamówienie w sklepie internetowym www.alteon.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwartych w zamówieniu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1987r o ochronie danych osobowych.
7.2. Kupujący ma prawo wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu internetowego www.alteon.pl.
7.3. Zbiór danych osobowych sklepu internetowego www.alteon.pl został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem
7.4. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy Sprzedaży oraz realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 
8. USŁUGI NIEODPŁATNE
 
8.1. Sklep internetowy www.alteon.pl na swojej stronie internetowej oferuje nieodpłatnie usługi na rzecz Kupującego w następującym zakresie:
8.1.1. Newsletter
8.1.2. Zapytanie o produkt
8.1.3. Zamieszczanie ocen oraz opinii o produktach na stronach sklepu internetowego
8.2. Newsletter przesyłany jest do klientów sklepu www.alteon.pl lub do podmiotów, którzy dokonali subskrypcji podając adres e-mail poczty elektronicznej w odpowiednie pole znajdujące się na stronie internetowej sklepu www.alteon.pl.
8.3. Odbiorca usługi nieodpłatnej w postaci newsletter może w każdym momencie zażądać zaprzestania otrzymywania newsletter poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres kontakt@alteon.pl wpisując w treści informację o rezygnacji z usługi. 
8.4. Zapytanie o produkt umożliwia klientom sklepu otrzymanie dodatkowych informacji poprzez skorzystanie z formularza zapytania widniejącego na podstronie produktu. Sprzedający deklaruje, w miarę możliwości, jak najszybciej udzielić wyczerpującej informacji zwrotnej.
8.5. Zamieszczanie ocen oraz opinii o produktach jest możliwe tylko dla zarejestrowanych klientów. Dostawcą treści jest Klient sklepu i ponosi on wszelka odpowiedzialność wynikającą z tego tytułu. Sprzedający jest jedynie podmiotem zapewniającym odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 
8.6. Klient sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści. Przede wszystkim nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
8.7. W ramach usługi nieodpłatnej w szczególności zabronione jest zamieszczanie treści, które mogłyby:
8.7.1. zostać zamieszczone w złej wierze,  np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
8.7.2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności. 
8.7.3. posiadać charakter obraźliwy będą stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe).
8.7.4. pozostawać w sprzeczności z interesem sklepu internetowego www.alteon.pl (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Sprzedającego lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów.
8.7.5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa  (np. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
8.8. Zamieszczając treści w ramach opisywanej w punkcie 8.5. usługi nieodpłatnej, Klient sklepu oświadcza, że jest:
8.8.1. uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przez niego treści. 
8.8.2. wyraża zgodę na wgląd do zamieszczanych treści przez innych Klientów sklepu oraz Sprzedającego, jak również upoważnia Sprzedającego do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8.8.3. uprawniony do zamieszczania oraz udostępniania w ramach serwisu sklepu internetowego danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich oraz uzyskanych w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
8.9. W ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w punkcie 8.5.niniejszego Regulaminu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów, co do których są wątpliwości, że mogą stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub pozbawienia dobrego imienia Sprzedającego. Jednocześnie Sprzedający deklaruje, że nie dokonuje bieżącej i regularnej kontroli zamieszczanych opinii. 
8.10. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczanych przez niego treści w celach promocyjnych i reklamowych mających na celu dostarczanie informacji na temat działania serwisu sklepu internetowego www.alteon.pl w sposób nienaruszający wizerunku właściciela konta.
8.11. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczonych treści zostanie nałożona na Sprzedającego konieczność zapłaty odszkodowania lub kary/grzywny, Klient zobowiązany jest do pokrycia nałożonej w związku z tym naruszeniem szkody.
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
9.1. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z siecią Internet, którą posługuje się sklep internetowy www.alteon.pl są następujące:
9.2.1. dostęp do sieci Internet.
9.2.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
9.2.3. klient poczty elektronicznej.
9.3. Realizacja sprzedaży, zasad raz ogólnych warunków odbywa się według niniejszego Regulaminu. Sklep internetowy zapewnia, że jego aktualna wersja zamieszczona jest na stronie www.alteon.pl.
9.4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej sklepu oraz zostaną przesłane do aktualnych Klientów sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 dni z możliwością jego akceptacji lub odrzucenia.
9.5. W przypadku zmiany Regulaminu, Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem wprowadzenia zmian realizowane będą w oparciu o Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.6. Aktualny Regulamin publikowany jest na stronie internetowej sklepu internetowego oraz może być dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie lub prośbę.
9.7. Ewentualne spory powstałe na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży w oparciu o niniejszy Regulamin winny być rozstrzygane polubownie. W przypadku nie możności polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór poddany będzie pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.
9.8. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
9.9. Wymiary produktów oferowanych w sklepie internetowym mają charakter orientacyjny.
9.10. Wszelkie prawa do projektu strony internetowej www.alteon.pl oraz autorskie prawa majątkowe i prawa własności do ww elementów należą do Sprzedającego.
Załącznik 1 do Regulaminu - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Załącznik 2 do Regulaminu - FORMULARZ REKLAMACYJNY

BĄDŹ NA BIEŻĄCO !
Podaj swój adres e-mail, powiadomimy
Cię o najnowszych promocjach
MASZ PYTANIA ?
Jesteśmy do Twojej
dyspozycji
504 815 100
Copyright © 2013 Alteon.   All Rights Reserved.   Site by StoMetod.